Uw gebruik van de site "www.living-stone.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

 

 

Links naar andere sites
 

In bepaalde rubrieken bevat www.living-stone.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Living Stone is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites en kan ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site


Op de Living Stone website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op www.living-stone.be betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Living Stone kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

 

 

Beschikbaarheid van de site
 

Hoewel wij ons inzetten om de Living Stone website, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

 

 

Toegangsverbod tot de site
 

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :
die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

 

  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

 

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

1. Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e)mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook.
2. Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Living Stone bvba, niet toegelaten 'metatags' te gebruiken.
3. Het is niet toegelaten de dienst te gebruken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails
4. Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke toestemming en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Living Stone bvba. U mag niet 'framen' en geen 'framing technieken' gebruiken op gelijk welk onderdeel van de dienst zonder expliciete schriftelijke toestemming daartoe.
5. Het is niet toegelaten om een onderdeel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst te kopiêren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Living Stone bvba.
6. Het is niet opgeladen om spam te uploaden of te posten.
7. Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
8. Het is niet toegelaten de dienst te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de dienst aangeboden door Living Stone bvba.
9. Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankrecht) overschrijden.
10. Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, enkel privegebruik is toegelaten.

 

Wet van toepassing en rechtspraak
 

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Living Stone website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.